Προδιαγραφές εργασιών για κρίση

Προδιαγραφές κατάθεσης εργασιών για κρίση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. Εισηγήσεις

¨      Οι εισηγήσεις των εργασιών θα αποσταλούν σε αρχείο Microsoft Word (αποθηκευμένο σε έκδοση 2003 ή 2007), με μέγιστο μέγεθος (χωρητικότητα) 8ΜΒ στο e-mailemethes@otenet.gr – ή στο afylakis@gmail.com  για την Επιστημονική Επιτροπή- όπου και θα σας αποσταλεί απάντηση έγκρισης, βελτίωσης ή απόρριψης.
¨      Οι εισηγήσεις μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.
¨      Οι εισηγήσεις δε θα υπερβαίνουν τις δέκα (12) σελίδες, μαζί με τη βιβλιογραφία.
¨      Να συνοδεύονται τα κείμενα των εισηγήσεων από μια περίληψη 5 - 10 σειρών.
¨      Η προφορική ανακοίνωση δε θα υπερβαίνει τα είκοσι (20 λεπτά).
¨      Η μορφοποίηση του αρχείου των εισηγήσεων θα έχει ως εξής:

ð  Διαμόρφωση σελίδας:
ü Προσανατολισμός: Κατακόρυφος.
ü Περιθώρια: Επάνω 5 cm, Κάτω: 5 cm, Αριστερά: 4 cm, Δεξιά: 4 cm.
ü Χαρτί: Μέγεθος χαρτιού: Α4.

ð  Γραμματοσειρά:
ü Στο κείμενο: Times New Roman, Στιλ: Κανονικά, Μέγεθος: 12.
ü Στις επικεφαλίδες:  Times New Roman, Στιλ: Έντονα, Μέγεθος: 14.
ü Μετά τις επικεφαλίδες αφήνετε ένα κενό διάστημα.
ü Δε γράφουμε τις επικεφαλίδες με κεφαλαία γράμματα. Κεφαλαίο θα είναι μόνο το πρώτο γράμμα.

ð  Παράγραφος:
ü Στοίχιση: πλήρης.
ü Εσοχές: Αριστερά, δεξιά: 0.
ü Διάστημα: Πριν, μετά: 0.
ü Ειδική: Πρώτη γραμμή. Κατά: 1 cm.
ü Διάστιχο: Μονό.

¨      Οι εισηγήσεις μπορεί να είναι εργασίες α) βιβλιογραφικές και β) εμπειρικές- ερευνητικές.
¨      Ενδεικτική δομή βιβλιογραφικής εργασίας: Η βιβλιογραφική εργασία θα έχει μια εισαγωγή, θα ακολουθεί η ανάπτυξη του κυρίως μέρους, τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία.
¨      Ενδεικτική δομή εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας: Η ερευνητική-εμπειρική εργασία θα έχει εισαγωγή, στη συνέχεια θα αναφερθεί πώς έγινε η έρευνα (μέθοδος, εργαλεία κλπ.), θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, συμπεράσματα και βιβλιογραφία.

¨    Πώς γράφουμε τη βιβλιογραφία:


1.      Για βιβλίο: Βρύζας, Κ. (1997). Παγκόσμια Επικοινωνία και Πολιτιστικές Ταυτότητες. Αθήνα: Gutenberg.
2.      Για περιοδικό: Μαρούδας, Λ. – Κυριακίδου, Ο. (2009). Η εφαρμογή της δημόσιας διοίκησης στα πανεπιστήμια: Από την επαγγελματική γραφειοκρατία προς νέες οργανωσιακές μορφές. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ΄, 93-121.
3.      Για βιβλίο που είναι συλλογικό έργο: Παπαδοπούλου, Β. (2008). Διαπολιτισμική επικοινωνία στο σχολείο και τη σχολική τάξη. Στο Οδηγός Επιμόρφωσης, Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο). Θεσσαλονίκη: Υ.Π.Ε.Π.Θ., 53-65.
4.      Εάν έχουμε αντλήσει υλικό από ιστοσελίδα, γράφουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας και την ημερομηνία που επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα και αντλήσαμε το υλικό. Π.χ. Κοντοβούρκη, Σ. – Κουτσελίνη, Μ. (2004). Η συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 38, 91-109:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/4353 (ημερομηνία προσπέλασης 10-10-2012)
¨      Η βιβλιογραφική αναφορά στο κείμενο (παραπομπή) γίνεται προκειμένου να δηλώσουμε την πηγή από την οποία αντλήσαμε το υλικό. Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς στο κείμενο για το βιβλίο 1 (Βρύζας 1997).
¨      Δεν αντιγράφουμε μεγάλα κομμάτια από ξένα κείμενα (βιβλία κλπ.). Αν έχουμε αντλήσει ένα συγκεκριμένο απόσπασμα και το παραθέτουμε αυτολεξεί, το βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά.

Β. Αρχείο Power Point

¨      H ανακοίνωση των εισηγήσεων στο Συνέδριο μπορεί να υποστηριχθεί με PowerPoint.
¨      Μέγιστη χρονική διάρκεια παρουσίασης: είκοσι (20) λεπτά.

Γ. Βίντεο

¨      Τις εργασίες του συνεδρίου θα πλαισιώσουν και videos με θέματα σχετικά με τη θεματολογία.
¨      Μέγιστη διάρκεια video: 5 λεπτά.
¨      Μέγιστο μέγεθος (χωρητικότητα): 50 ΜΒ.
¨      Μορφή: WMV (συμβατό format με όλους τους Η/Υ.